Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pregătește în domeniul Ingineria Materialelor ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite specializări/domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu. Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice. Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea și analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.
Departamentul de Știința și Ingineria  Materialelor s-a înființat în anul 2011 prin fuziunea dintre Catedra de Știința și Tehnologia  Materialelor (catedră înființată în anul 1948) și Catedra de Deformări Plastice și Tratamente Termice. Departamentul cuprinde un număr de 22 de cadre didactice: 2 profesori, 6 conferenţiari, 14 şefi de lucrări.  Se asigură instruirea fundamental-aplicativă privind știința și tehnologia materialelor pentru toate specializările facultăților Construcții de Mașini și Mecanică. În ceea ce privește studiile de licență, departamentul coordonează 3 specializări: 2 specializări în domeniul Ingineriei Materialelor (Știința Materialelor și Ingineria Procesării Materialelor), 1 specializare în  domeniul Ingineriei Mecanice (Echipamente pentru procese industriale). Totodată, departamentul coordonează 4 programe de master: Materiale și Tehnologii Avansate, Ingineria și Managementul Procesării Avansate a Materialelor, Procesare Avansată, Management și Calitate în Ingineria Materialelor – Zalău și Sudarea și Asigurarea Calității Materialelor, specializări existente în toate universitățile de prestigiu pe plan mondial. În același timp, se asigură specializare prin studii de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor, având 6 conducători de doctorat. Departamentul desfășoară o bogată activitate de cercetare științifică în domeniul Științei și Ingineriei Materialelor (materiale magnetice, biomateriale, materiale compozite, metalurgia pulberilor, ingineria suprafețelor, tehnologii moderne de prelucrare, modelare, simulare etc.), având legături de colaborare cu universități din Europa.
Prin cercetările întreprinse în cadrul departamentului se acoperă următoarele domenii și direcții de cercetare: materiale și tehnologii avansate, metalurgia pulberilor, materiale nanocristaline și nanostructurate, analize structurale ale materialelor, materiale funcționale (materiale magnetice moi și dure, biomateriale, materiale poroase și membrane, materiale ceramice, aliaje grele, materiale stocătoare de hidrogen), ingineria suprafețelor, straturi de acoperire prin depuneri din fază de vapori (PVD și CVD), tehnologii moderne de prelucrare (laminare/tragere de precizie, extrudare unghiulară în canale egale, tragere fără filieră, presare orbitală, extrudare și presare asistată de frecare, presare în matrițe elastice, deformări plastice severe, deformabilitate la cald și rece prin răsucire, tracțiune și compresiune, modelare, analiză cu elemente finite etc.

Cerinţele pregătirii inginereşti în domeniul Ingineria Materialelor, care include specializarea Ingineria Procesării Materialelor, constă în formarea de specialişti cu cunoştinţe tehnico-inginereşti pentru industrie, cercetare şi proiectare,

Specializarea Ingineria Procesării Materialelor asigură o pregătire multidisciplinară, orientată spre identificarea, proiectarea, dezvoltarea şi implementarea procedeelor tehnologice de procesare a materialelor. Prin compeţentele profesionale pe care le obţin, aceşti ingineri sunt capabili a se adapta pieţei muncii, vor putea răspunde cu eficienţa conceptului privind procesarea materialelor, în care materialele noi sunt tot mai variate ca proprietăţi şi performanţe. Cunoştinţele profesionale dobandite vor face ca viitorii ingineri sa fie receptivi la orice noutate tehnică sau cerinţă ştiinţifică cât şi la probleme legate de management ingineresc, oriunde îşi vor desfăşura activitatea.

Competenţe generale:

  • capacitatea de a analiza şi de a utiliza informaţiile tehnice şi ştiinţifice;
  • capacitatea de a lucra în echipă;
  • abilităţi de operare cu calculatorul în aplicaţii inginereşti;
  • competenţe lingvistice în domeniul tehnic.

Competenţe specifice/profesionale:

  • analiza/selectia/evaluarea procedeelor tehnologice de procesare a materialelor;
  • proiectarea asistata de calculator in ingineria procesarii materialelor;
  • abilităţi în implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
  • abilităţi în analiza economico-financiară a proceselor tehnologice de procesare a materialelor.

Absolveţii programului de studiu “Ingineria Procesării materialelor”  primesc titlu de inginer  diplomat,  iar  competenţele  pe  care  le  dobândesc  le  asigură  acestora  posibilitatea angajării în industrie de profil sau posibilitatea continuării studiilor la ciclurile de masterat si doctorat.

Ocupaţii: inginer tehnolog